Bài phát thanh về SRI

Mời các bạn nhấn vào đường link dưới đây để nghe bài phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam về Chương trình SRI

Bài phát thanh SRI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s